Onderhoudsovereenkomst

afbeelding van mondial-IT
Onderhoudovereenkomst en voorwaarden
Onderhoudsovereenkomst 
 
De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op iedere afnemer van Mondial-IT software die op een ingevulde, ondertekende en geretourneerde Licentie- en Onderhoudsregistratiekaart heeft aangegeven dat hij/zij een Onderhoudsovereenkomst met Mondial-IT  wenst aan te gaan.
 
Toepasselijkheid
Artikel 1
 
1.1 Mondial-IT  pleegt gedurende de looptijd van deze overeenkomst onderhoud aan door haar ontwikkelde en aan Gebruiker geleverde Programma's. Door middel van deze Onderhoudsovereenkomst wordt Gebruiker in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van de door Mondial-IT  geboden en in artikel 3 van deze overeenkomst gedefinieerde Onderhoudsdiensten op de Programma's.
 
1.2 Indien Gebruiker geen Licentie-overeenkomst met Mondial-IT  heeft gesloten, is Mondial-IT  nimmer verplicht Onderhoudsdiensten te verrichten.
 
1.3 Het onderhoud betreft telkens alle door Mondial-IT  aan de Gebruiker in licentie gegeven Programma's. Indien Gebruiker besluit andere Mondial-IT  Programma's aan de licentie toe te voegen, zullen deze Programma's stilzwijgend aan de Onderhoudsovereenkomst worden toegevoegd.
 
1.4 De in deze Onderhoudsovereenkomst gehanteerde begrippen worden gebruikt in de betekenis als omschreven in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden van Mondial-IT , waarnaar hier uitdrukkelijk wordt verwezen.
 
1.5 Voor de Gebruiker van maatwerkprogramma's gelden afwijkende bepalingen. Onder Programma's wordt in deze overeenkomst uitsluitend standaardprogramma's verstaan.
 
1.6 Afnemer realiseert zich dat bepaalde delen van de Programma’s open-source zijn en daarmee conform GPL2 behandeld worden.
 
Prijs
Artikel 2
 
De prijs van het onderhoud wordt berekend aan de hand van de actuele Prijslijst en over alle Programma's in de betreffende licentie. Mondial-IT  is gerechtigd prijswijzigingen door te voeren. Gebruiker verklaart zich met betrekking tot de Onderhoudsdiensten als gedefinieerd in artikel 3 uitdrukkelijk met eventuele prijswijzigingen akkoord. Eventuele prijsstijgingen worden via de Mondial-IT  website of anderszins bekend gemaakt.
 
Onderhoudsdiensten
Artikel 3
 
3.1 Onder Onderhoudsdiensten wordt in deze overeenkomst verstaan: Support als omschreven in artikel 4 en Onderhoud als omschreven in artikel 5 uitgezonderd de in artikel 6 omschreven verrichtingen.
 
3.2 Alle Onderhoudsdiensten worden verleend op in Nederland gebruikelijke werkdagen, tenminste tussen 9.00 en 17.00 uur.
 
3.2 Indien er buiten deze werktijden gewerkt dient te worden, dan gelden hiervoor de prijzen zoals genoemd in de prijslijst.
 
3.4 Mondial-IT  zal in elk geval binnen drie werkdagen nadat door Gebruiker een probleem gemeld is, aanvangen met de behandeling daarvan.
 
3.5 De onderhoudsdiensten worden geleverd onder de voorwaarden en condities als genoemd in deze overeenkomst.
 
3.6. Aanmelden van bevindingen kan 24 uur per dag via het Mondial-IT Support systeem op de website.
 
Support
Artikel 4
 
4.1 Onder Support wordt verstaan het verlenen van telefonische, schriftelijke of electronische ondersteuning met betrekking tot vragen van Gebruiker over het gebruik van de bestelde en geleverde Programma's.
 
4.2 Wanneer Gebruiker telefonisch Support vraagt, dient de gebruiker de nodige gegevens waarmee het probleem herhaald kan worden, ter beschikking te hebben. 
 
4.3. Wanneer blijkt dat Gebruiker ten onrechte om Support gevraagd heeft, onder meer indien het voorgelegde probleem geen fout in de Programma's of ondersteuning met betrekking tot vragen van Gebruiker over het gebruik van de bestelde en geleverde Programma's betreft, kan Mondial-IT  de kosten van de verleende Support in rekening brengen.
 
4.4 Support kan alleen aangevraagd worden door een in het bedrijf van Gebruiker werkzame en ter zake kundige medewerker.
 
Onderhoud
Artikel 5
 
5.1 Onder Onderhoud wordt verstaan:
Het naar beste vermogen opsporen en herstellen van onvolkomenheden in de standaardvorm van de Programma's en in de daarbij behorende documentatie, alsmede in de door Mondial-IT  aangebrachte standaardaanpassingen daarvan. Onder onvolkomenheden wordt verstaan: alle in de Programma's voorkomende wezenlijke reproduceerbare fouten en gebreken, alsmede alle door het gebruik van de Programma's geconstateerde afwijkingen in vergelijking met de daaraan in de bijbehorende documentatie toegeschreven eigenschappen. Om Mondial-IT  in de gelegenheid te stellen de onvolkomenheid te isoleren en te reproduceren dient Gebruiker Mondial-IT  onmiddellijk na constatering van een onvolkomenheid op de hoogte te stellen. Daarbij is het noodzakelijk dat de Gebruiker alle diagnostische, systeemomgevings- en andere relevante gegevens, die betrekking hebben op de onvolkomenheid aan Mondial-IT  meedeelt, dit om Mondial-IT  in de gelegenheid te stellen de onvolkomenheid te isoleren en te reproduceren.
Het, indien de omstandigheden daartoe aanleiding mochten geven, ter beschikking stellen van nieuwe (minor) Releases en/of (minor) Maintenance Releases van de programma's. Indien een nieuwe Release een wezenlijke verandering van functionaliteit met zich meebrengt, zal Mondial-IT  dit op haar website ter beschikking stellen. Voor het ter beschikking stellen van nieuwe (minor) Releases en/of Maintenance Releases van de Programma's, wordt door Mondial-IT  aan Gebruiker, onder normale omstandigheden, geen extra kosten in rekening gebracht.
5.2 Gebruiker begrijpt dat onder het Onderhoud niet begrepen is het geschikt maken van de Programma's voor een ander platform of een ander besturings- of netwerksysteem.
5.3. Gebruiker begrijpt dat onder het Onderhoud niet begrepen is het geschikt maken van de Programma’s voor een volgende versie van Drupal, MySQL of Operating Systeem.
5.4 Wanneer de technologische ontwikkeling hiertoe aanleiding geeft, kan Mondial-IT  hogere eisen stellen aan de configuratie waarop de nieuwe Versie bij Gebruiker geïnstalleerd moet worden. Indien Gebruiker deze eisen met betrekking tot de configuratie niet opvolgt en toch de programma's op de oude configuratie installeert, dan vervalt de verplichting van Mondial-IT , zoals vermeld in de Onderhoudsovereenkomst, tot het verlenen van Onderhoud op de betreffende Programma's en is Mondial-IT  alsdan bevoegd de Onderhoudsovereenkomst met Gebruiker met onmiddellijke ingang op te zeggen. Indien Gebruiker de door Mondial-IT  gestelde configuratie-eisen niet opvolgt en de oudere Versie van de Programma's blijft gebruiken, dan geldt het bepaalde in artikel 5.5.
 
5.4 Mondial-IT  zal in geen geval gehouden zijn gebreken te verhelen of Onderhoudsdiensten te verlenen, indien de fouten en/of gebreken ontstaan zijn in verband met:
modificatie van de Programma's, van welke aard ook, niet verricht door Mondial-IT ;
het gebruik van de Programma's op een wijze of in verband met andere Programma's of niet omschreven in de daarbij behorende documentatie of anderszins, niet toegestaan onder deze overeenkomst;
het gebruik van een opgevolgde of verouderde versie van de Programma's;
opzettelijk onjuist gebruik van de Programma's al dan niet door Gebruiker;
onvolkomenheden of fouten in niet van Mondial-IT  afkomstige programma's, in hardware, in communicatie-apparatuur, in randapparatuur of in andere apparatuur of programmatuur of het nalaten van de Gebruiker dergelijke apparatuur en/of programmatuur regelmatig te (doen) onderhouden;
invoerfouten of fouten die het gevolg zijn van de gegevens die Gebruiker hanteert. Mondial-IT  kan naar eigen keuze Gebruiker aanbieden om, indien zich één van de hierboven onder a. tot en met f. omschreven voorvallen voordoet, tegen haar alsdan geldende tarieven, voor Gebruiker de storing te lokaliseren en deze trachten op te lossen.
5.5 Zes maanden na het beschikbaar stellen aan Gebruiker van een nieuwe Versie is Mondial-IT  jegens Gebruiker niet meer verplicht tot Onderhoud van de oude Versie, noch tot het verlenen van Support ten aanzien van de oude Versie.
 
Uitzonderingen
Artikel 6
 
Onder Onderhoudsdiensten wordt niet verstaan het oplossen van problemen met betrekking tot:
systeemconfiguraties, hardware en netwerken;
inrichtingswerkzaamheden, zoals het definiëren van lay-outs, reportoverzichten, jaarsheets, inrichting van rekenschema's, boekhoudkundige vraagstukken, importdefinities en koppelingen met programmatuur van derden;
support op locatie;
het op verzoek van Gebruiker uitbreiden van de functionaliteit van de Programma's;
het converteren van bestanden;
het geschikt maken van de Programma's voor een andere dan de oorspronkelijke configuratie;
externe databases van andere producenten dan Mondial-IT .
Het verbeteren, aanpassen of inbrengen van de content van de gebruiker.
Het geschikt maken van de programma’s voor een major release van Drupal, Mysql, PHP of operating systeem.
 
Algemeen
Artikel 7
 
7.1 Mondial-IT  kan in een nieuwe Versie de functionele mogelijkheden van de vorige Versie ongewijzigd over nemen, doch kan zulks niet garanderen.
 
7.2 Mondial-IT  behoudt zich het recht voor (een deel van) haar verplichtingen uit de Onderhoudsovereenkomst over te dragen aan een derde, mits deze derde in staat is gelijkwaardige diensten te bieden.
 
7.3 Alle Programma's, documentatie en al het overig materiaal dat door Mondial-IT  onder deze Onderhoudsovereenkomst aan Gebruiker wordt geleverd is onderworpen aan de bepalingen uit de Licentieovereenkomst.
 
Aanvang, duur en beeindiging van onderhoud
Artikel 8
 
8.1 Indien een Onderhoudsovereenkomst wordt afgesloten, treedt zij in werking op dezelfde dag waarop de Licentieovereenkomst aanvangt. Indien er gedurende enige periode geen Onderhouds- doch wel een Licentieovereenkomst was afgesloten en Gebruiker besluit na deze periode opnieuw een Onderhoudsovereenkomst af te sluiten, wordt het onderhoud met terugwerkende kracht tot het moment van stopzetting, of niet aanvangen van de Onderhoudsovereenkomst in rekening gebracht.
 
8.2 De Onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van één jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een opvolgende periode van één jaar, tenzij één der partijen de Onderhoudsovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van een lopende periode bij aangetekende brief heeft opgezegd. Bij kennisgeving door de Gebruiker van de beëindiging van het gebruiksrecht van (delen van) de Programma's wordt de Onderhoudsovereenkomst met betrekking tot die Programma's per eerstvolgende vervaldatum beeindigd, zulks met inachtneming van de opzegtermijn.
 
8.3 De periode van de Onderhoudsovereenkomst wordt als gevolg van het toevoegen van Programma's aan de licentie, na de eerste registratie, niet verlengd: de eerste periode van het onderhoud voor later in licentie verkregen apparatuur zal derhalve eindigen op dezelfde datum als de beëindiging van de Onderhoudsovereenkomst van de eerder in licentie verkregen Programma's.
 
8.4 Onderhoud wordt per jaar één maand voorafgaand aan de betreffende periode gefaktureerd en door Gebruiker voldaan. Mondial-IT  is gerechtigd het onderhoud van de Programma’s op te schorten zolang geen volledige betaling ten aanzien van het onderhoud is ontvangen.
 
8.5 Opzegging van de Onderhoudsovereenkomst door één der partijen op grond van artikel 8 tast geen enkele bepaling aan terzake van het recht op gebruik van de Programma's, tenzij onderhoud ten aanzien van een deel van de licentie wordt opgezegd, conform artikel 8.6, in welke gevallen het in artikel 2 van de Licentieovereenkomst verleende gebruiksrecht op de betreffende Programma's per direct vervalt.
 
8.6 Opzegging van de Onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een deel van de Programma's binnen een licentie is slechts mogelijk (met inachtneming van de opzegtermijn) indien tegelijkertijd het gebruiksrecht van de betreffende Programma's wordt beëindigd.
 
Algemene voorwaarden
Artikel 9
 
9.1 Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Mondial-IT  zoals opgenomen in deze overeenkomst van toepassing. Algemene inkoop- of andere voorwaarden van Gebruiker zijn niet van toepassing.
Mondial-IT hanteert op al haar afspraken de branche standaard FENIT voorwaarden.
 
9.2 De rechten en verplichtingen van Mondial-IT  en Gebruiker met betrekking tot het Onderhoud van Programma's zijn uitsluitend in deze Onderhoudsovereenkomst, waarbij inbegrepen de Algemene Voorwaarden van Mondial-IT , vastgelegd.
 
9.3 De rechten en verplichtingen van Mondial-IT  en de Gebruiker met betrekking tot gebruik van de Programma's zijn uitsluitend omschreven in de Licentieovereenkomst, waarbij inbegrepen de Algemene Voorwaarden.
 
9.4 Deze overeenkomst kan slechts worden gewijzigd door middel van een aanvullende schriftelijke overeenkomst die door Gebruiker en Mondial-IT  is ondertekend.
 
 
shadow